pozadie title

Ponúkané služby

Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme (DPZ)

 • objednávanie leteckých a družicových snímok
 • fotogrametrické spracovanie leteckých snímok - tvorba ortofotomáp
 • polohové priradenie (ortorektifikácia) družicových snímok
 • tvorba DTM zo stereodvojíc leteckých snímok)
 • spájanie snímok (mozaikovanie) vrátane rádiometrického vyrovnania
 • interpretácia leteckých a družicových snímok
 • mapovanie krajinnej pokrývky
 • obrazová klasifikácia (kontrolovaná a nekontrolovaná)
 • výpočet vegetačných indexov
 • spájanie obrazov s rôznym rozlíšením
 • filtrácia obrazu (zvýraznenie alebo potlačenie vybraných objektov na snímkach)
 • konverzia údajov do iných formátov a iných súradnicových systémov
 • 3D vizualizácia leteckých a družicových snímok, simulácie preletov nad územím
 • tvorba a aktualizácia tematických vrstiev GIS na základe leteckých a družicových snímok
 • tvorba a tlač mapových výstupov

Geografické informačné systémy

 • digitalizácia (skenovanie) a vektorizácia analógových mapových podkladov
 • príprava vstupných údajov pre GIS z leteckých a družicových snímok
 • polohové priradenie (georeferencovanie) rastrových a vektorových údajov
 • tvorba DTM z vrstevnicových máp a z leteckých snímok
 • výpočet morfometrických parametrov reliéfu (sklon, orientácia, krivosť svahov)
 • návrh a tvorba geografických databáz
 • priestorové analýzy geografických údajov
 • tvorba rozhodnutí s využitím geografických údajov
 • 3D vizualizície a animácie
 • tvorba a tlač mapových výstupov
 • publikácia máp a geografických databáz v prostredí internetu

Geologické práce

 • tvorba digitálnych geologických máp z analógových podkladov
 • zameriavanie v teréne s využitím GPS
 • tvorba DTM, modelovanie objemov

Veľkoformátová tlač

 • tlač máp, posterov, reklamných materiálov a iných grafických výstupov na plotri
  Cenník tlače